Statements
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7